CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2018
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
65

Đối tác chiến lược

1.200

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2017
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
56

Đối tác chiến lược

1.000

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2016
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
46

Đối tác chiến lược

680

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2014
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
35

Đối tác chiến lược

680

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2013
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
28

Đối tác chiến lược

380

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2012
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
16

Đối tác chiến lược

120

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2011
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
10

Đối tác chiến lược

100

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2010
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
8

Đối tác chiến lược

50

Cán bộ, nhân viên

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
2009
CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH TRUNG thành lập, chuyên ngành thiết kế và xây dựng công trình
5

Đối tác chiến lược

20

Cán bộ, nhân viên

2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009